YÖRET

Kısa Tarihçe

Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı, 1972 yılında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mesleğinin tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda ilk “Üniversiteler Rehberi”nin basımını sağlamış, İstanbul’daki üniversitelere yeni başlayan öğrenciler için “Oryantasyon” programını uygulayarak bir rehberlik çalışması örneği sunmuş ve meslek elemanlarına hizmet içi eğitim vermiştir.

Vakfın çalışmaları, 1990 yılından itibaren psikolojik danışmanların gereksinimlerine bağlı olarak yeniden düzenlenmiştir. Eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra, çeşitli projeler kapsamında hazırladığı eğitim programları ile yönetici, danışman, eğitimci, anne/baba, genç, sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek alanlarında çalışan bireylerin, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar yaparak hizmet verdiği hedef kitlesini genişletmiştir.

Vizyon

YÖRET Vakfı’nın Toplumsal Vizyonu Girişimci, katılımcı, yurttaşlık bilinci olan, kaliteli eğitim almış, çağdaş bireylerden oluşan bir gençlik oluşturmak için çalışmaktır. YÖRET Vakfı’nın Mesleki Vizyonu Psikolojik danışmanlığın aranan, etkin, saygın bir meslek olarak algılanmasının sağlanması ve işlevselliğinin kavratılmasıdır. YÖRET Vakfı’nın Kurumsal Vizyonu Psikolojik danışmanlık alanında çalışanların gelişimini ulusal ve uluslararası düzeyde motive eden, araştırma ve uygulama yoluyla bilgi ve örnek çalışmalar üreten, bilgileri çağdaş teknolojilerden yararlanarak yaygınlaştıran, güvenilen, danışılan ve saygı duyulan bir kurum olmaktır.

Değerler

  • Paylaşım: Bilgiyi paylaşmak ve işbölümü yapmak
  • Açık iletişim: Duygu ve düşünceleri açıkça ifade etmek, çatışmaları fırsata çevirmek
  • Meslek etiğine uygun davranmak: Gizlilik, meslek sınırlarını bilme, yeterlilik
  • Gönüllülük: Karşılık beklemeden kişinin inandığı bir işi yapmayı istemesi ve bunun sorumluluğunu alması.

Amaçlar

  • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleğini tanıtmak,
  • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında çalışan ve öğrenim gören kişilerin gelişimine katkıda bulunarak, onları güçlendirmek ve onlar aracılığıyla daha geniş kitlelere hizmet sunmak,
  • Üniversite ve diğer yüksek öğrenim kurumlarında Rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezlerinin açılmasına katkıda bulunmak, varolan merkezleri desteklemek,
  • Etkili iletişim becerilerini toplumda yaygınlaştırmak,
  • Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerde ve ulusal yasalarda belirlenen çocuk hakları konusunda psikolojik danışmanları ve onların ulaştığı kişileri bilinçlendirmek.